Drugsgerelateerde overlast

Het Buurtplatform heeft op grond van klachten van bewoners in 2019 het besluit genomen dat de toenmalige drugsgerelateerde overlast van dak-en thuislozen, prostitutie en dealen niet “het nieuwe normaal” worden. We hebben samen met buurtbewoners een groot aantal initiatieven genomen.

Probleem en actuele stand van zaken

Het parkengebied van onze buurt staat onder druk door druggerelateerde overlast. Sinds de start van het Buurtplatform is dit een aandachtspunt, in 2018 melden buurtbewoners al toenemende overlast. In de zomer van 2019 liep dit uit de hand. De meldingen waren:

  • Prostitutie in het park. Daarbij was het ergste incident dat er een tent als afwerkplek voor prostitutie gebouwd is in het park waarop niet ingegrepen is door handhaving en politie
  • Dealen in de wijk
  • Overlast b.v. doordat entrees van flats en souterrains als toilet worden gebruikt
  • Bedreigende situaties.

Dit is uiteindelijk opgelost maar met regelmaat laait de overlast ook weer op. Het Buurtplatform zit meerdere keren per jaar aan tafel met de gebiedstafel (de gemeenteambtenaren die actief zijn in onze wijk) en Burgemeester en Wethouders om de vinger aan de pols te houden en de overlast op te lossen. Lees verder voor alle activiteiten die wij met buurtbewoners uitvoerden:

Activiteiten en resultaten

2019

Op 4 juni 2019 benaderen wij met buurtbewoners de politie vanwege een toenemend aantal klachten w.o. prostitutie en zelfs een brute overval in het Julianapark. Er wordt een buurtbezoek gepland door het college van Burgemeester en Wethouders (college van B & W), maar tot verbazing van de buurt wordt dit bezoek een avond van tevoren afgezegd.  Maanden later, 1 oktober 2019, komt het er dan toch van.

Wijkbezoek Oost 1 oktober 2019
Wij hebben het collegebezoek van Burgemeester en Wethouders aan onze wijk in deze wijkschouw aangegrepen om met hen door het gebied te lopen, om het ze met eigen ogen de overlast te laten zien. Dat had weinig effect. Buurtbewoners werden letterlijk te verstaan gegeven maar te moeten wennen aan het stadsleven. De overlast van het Multi Functioneel Centrum (MFC) werd gebagatelliseerd met opmerkingen als “dan moet je daar niet in de buurt gaan wonen”.

Meteen, 2 oktober, bevestigen wij onze waarnemingen in een uitgebreide brief aan het college van B&W. We besloten met buurtbewoners dat deze overlast NIET het nieuwe normaal in de buurt zouden worden. We worden op 7 november en 16 december door het college van B & W, de veiligheidscoördinator e.a. uitgenodigd voor een groot overleg. Wat we bereiken is dat de Wedren en omliggende straten na alle incidenten in 2019 tot ‘hotspot’ verklaard worden. Diverse gebiedsontzeggingen waren het gevolg. Maar de overlast hield aan. Na talloze meldingen van buurtbewoners, liep het nogmaals uit de hand. Wat gebeurde er?

2020

Nadat de fa. Hagemans Vastgoedonderhoud B.V. in februari een Dixie (straattoilet) plaatste voor hun schilderwerkzaamheden van de woningen van het Volksbelang, was dit binnen een half uur een afwerkplek voor een prostitué. We trokken nogmaals hard aan de bel. Daarmee haalden we onbedoeld het regionale en zelfs het landelijke nieuws: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/prostituee-verwent-klanten-in-dixie-bij-nijmeegs-speeltuintje-dit-moet-niet-het-nieuwe-normaal-worden~a016da6d/?auth_rd=1 
We hebben daarna meerdere overleggen gehad met het college van B & W.

Het resultaat was dat het college het onderzoeksbureau Radar de opdracht gaf om deze problematiek te onderzoeken.

Vervolg drugsgerelateerde overlast Wedren-Julianapark-O’singel

Op 27 oktober 2020 hebben we een vervolgoverleg gehad met burgemeester Bruls en wethouder Grete Visser (o.a. van welzijn en zorg). Het lang verwachte onderzoek rond drugsgerelateerde overlast op de Wedren/Julianapark/Oranjesingel is opgeleverd.

Het onderzoek van Radar is te hier te downloaden. Het is vertaald in een Plan van Aanpak. De eerste contouren van beleid worden zichtbaar. 1400 buurtbewoners ontvingen een brief van de Gemeente hierover op de deurmat. Weer een stap verder.

Belangrijkste punten van het nieuwe beleid zijn:

  • uitbreiding van opvang
  • 15 mensen die de meeste zorg vragen worden een jaar lang nauwgezet gevolgd
  • 15 mensen die het meeste overlast veroorzaken krijgen dezelfde aandacht. Er wordt ingezet op zorg en handhaving. Een stap in de goede richting.

2021

Het Buurtplatform overlegde diverse keren met burgemeester Bruls en wethouders en de wijkveiligheidscoördinator. 2021 was natuurlijk het Coronajaar. Het aantal klachten was nihil.

2022

Eind januari is er een vervolgoverleg tussen Buurtplatform Wedren-Julianapark met burgemeester Bruls, wethouder Visser en betrokken gemeenteambtenaren geweest waarin de resultaten van het beleid worden gedeeld. Het gezamenlijke doel blijft natuurlijk de bestrijding van de (drugsgerelateerde) overlast van o.a. dak-/ thuislozen in het centrum en rond de Wedren/Julianapark. Het Buurtplatform Wedren-Julianapark blijft zich met bewoners inzetten op twee sporen: zorg en handhaving.

Veel resultaten
Het blijkt dat het aantal meldingen van overlast van dak- en thuislozen in 2021 gedaald is (zie bijgevoegde presentatie). Dat wil overigens niet zeggen dat de overlast weg is of dat de daling volledig door de genomen maatregelen veroorzaakt is, maar het draagt zeker bij aan dit resultaat. Zie daarvoor ook de onderbouwing in de powerpoint die door de wijkveiligheidscoördinator gepresenteerd is op de ledenvergadering van Buurtplatform Wedren-Julianapark in 2022.

Project persoonsgerichte aanpak
Een van de resultaten is het project om persoonsgericht de 15 meest overlast gevende en 15 meest zorg behoevende daklozen, de top 2 x 15,  te begeleiden. Dit heeft vervolgresultaten zoals dat een flink aantal van hen een traject van verdere begeleiding ingaan. Een volgend succes is dat dit project daarom nu officieel met één jaar is verlengd. Verder komt er een nieuwe top 2 x 15. Het aantal te begeleiden personen komt daarmee op 37.

Waterbedeffect
Er is ook gesproken over het zogeheten “waterbedeffect”. Dat is de verplaatsing van overlast van een plek waar maatregelen worden genomen naar een andere plek in de stad. De ambtenaren hebben aangegeven dat dit nauwlettend gemonitord wordt. Dit kan omdat een resultaat van het lopende project is dat men beter inzicht heeft wie en wat de overlast veroorzaakt. Er kan dan direct ingegrepen worden bij een mogelijke verplaatsing. Dit is voor onze buurt van belang als bijv. de Molenpoortpassage gerenoveerd wordt. De overlast in de 2de Walstraat zou zich dan kunnen verplaatsen naar onze wijk. In het overleg met het college van B & W pleit het Buurtplatform om met een wijkoverstijgend totaalplan te komen. Tot nu toe is dat niet gebeurd.

17 Oktober 2022

We hebben weer aan de bel getrokken. In de Coronajaren is waarschijnlijk door de Coronastilte en door de maatregelen de overlast ver teruggedrongen.  Echter het laait nu ook weer op. Diverse recente ernstige klachten zijn er rond de het MFC en Albert Heijn op de Van Schevinckhavestraat, de Oranjesingel en ook in het Julianapark en de Wedren.

Op 17 oktober hebben we weer met de gebiedstafel (wijkmanagement) en de nieuwe veiligheidscoördinator overlegd.  Er worden weer nieuwe maatregelen opgezet.

Voorlopige conclusie: we kunnen wel resultaten boeken!
Enige jaren terug werd gezegd dat deze problematiek ‘erbij hoort’ in een stad en dat het in beeld brengen ervan en de begeleiding van deze doelgroep erg lastig is.  Eén van de conclusies van het overleg is nu dat deze problematiek met inzet van relatief eenvoudige middelen wel beheersbaar kan worden gemaakt. Beter en humaner voor de mensen op straat, beter voor winkeliers en de buurt.  Resultaten kunnen eenvoudig bereikt worden als de Gemeente, Bureau Handhaving, de politie, de in het Buurtplatform verenigde bewoners en ondernemers zich gezamenlijk inzetten.

2023

In ’23 is er diverse keren overlegd met de Gemeente, politie en handhaving over drugsgerelateerde overlast. Er is al enige tijd sprake van een sterke stijging van het aantal dak- en thuislozen m.n. in de Van Schevinckhavestraat, Oranjesingel en de ringstraten. Dit heeft een uitstraling naar de Wedren en het Julianapark en omgeving. Volgens de gemeente is de reden o.a. een toename van het aantal dakloze arbeidsmigranten en “pret” bezoekers uit Duitsland. Het blijkt dat er meer agressieve personen bij zijn, die zich weinig aantrekken van waarschuwingen. Ook is geconstateerd dat de doorstroming naar een verblijfplaats voor de dak- en thuislozen nog niet goed verloopt. Deze zogeheten ketenproblematiek is een interne zaak van de gemeente die opgelost moet worden.

Wat betreft het beheersbaar houden van de problematiek is er door de gemeente vanaf 2020 beleid ingezet met de Top 2 x 15. Maar dat blijkt onvoldoende. Toegevoegd is nu een top 5 van de meest agressieve overlastgevers die te beschouwen zijn als een soort sleutelfiguren. Verdwijnen zij van het toneel dan gaan een aantal anderen ook mee. Ook is er overleg met het MFC om van hun kant meer inspanning te vragen om deze problematiek op te lossen. Verder zouden de toezichthouders meer bevoegdheden dienen te hebben.

Wat betreft de communicatie naar bewoners en ondernemers is het voor ons belangrijk om hierin een perspectief te bieden op een meer beheersbare situatie. Het Buurtplatform krijgt hiervoor een voorstel van de Gemeente. Wat overigens nog niet is gebeurd. Wij houden de vinger aan de pols.