Welkom

Buurtplatform Wedren-Julianapark

is een vereniging die 6 jaar bestaat, met ongeveer 200 leden en een actief bestuur,  voor en door buurtgenoten (iedereen kan lid worden).

Hoofdpunten van onze aandacht zijn:

 1. Veiligheid en leefbaarheid:  preventie diefstal, verminderen drugsoverlast.
 2. Behoud van de historische 19e eeuwse schil:  tegengaan ongebreidelde ”verkamering” en evt. megalomane bouwprojecten.
 3. Groen & milieu: zicht op groenbeheer en tegengaan verslonzing, straatafval e.d., lawaaioverlast.
 4. Sociale Cohesie: Jong & oud (zelfredzaamheid), stimuleren onderlinge contacten.

Initiatieven in 2021:

De gebiedstafel

26 november OVERLEG met de gebiedstafel OVER DOSSIERS IN ONZE WIJK
Vandaag namen we op afstand (want Corona) alle dossiers door met de gebiedstafel van onze wijk. Achtereenvolgens bespraken we:
1 de druggerelateerde overlast
op de Wedren en Julianapark
2 verkamering in onze wijk
3 overlast skatepark afgelopen twee zomers
4 de impasse in de buurttuin
5 de inrichting van het parkengebied

Op alle onderwerpen hebben we afspraken gemaakt over hoe de gebiedstafel deze onderwerpen voor onze buurt kan ondersteunen.

Over de gebiedstafel
Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie vanaf nu het aanspreekpunt voor bewoners. De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. In onze wijk zijn de wijkregisseurs Riëtte Sluiter (regisseur veiligheid) en Helen Franken (regisseur fysiek). De medewerker participatie en Regisseur Sociaal worden nog geworven. Riëtte en Helen werken sinds jaar en dag in onze wijk en zijn voor ons vertrouwde gezichten.

Waar je terecht kunt met jouw idee of melding
Behalve bij het buurtplatform kun je de wijkregisseurs mailen of bellen: zie de contactgegevens. Neem contact op met de wijkregisseurs als je je zorgen maakt of ideeën hebt over bijvoorbeeld de veiligheid, het onderhoud, plannen van de gemeente. Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de container staat, meldt u via Meld & Herstel. Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, drempels, een speelplek voor kinderen.

nIEUWSBRIEF OKTOBER
Download de nieuwsbrief hier

12 Oktober presentatie opusgebouw

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is p11-1.jpeg
De nieuwe plannen met Opus

Ongeveer 60 buurtbewoners zijn bij de presentatie van de oude en nieuwe plannen van het Opusgebouw geweest. We hoorden veel goede reacties. Kijk ook op https://lingotto.nl/projecten/opus-hotel-nijmegen/

4-DAAGSE WEEK – 500 BOSSEN GLADIOLEN
In de 4-daagse week was het weer oorverdovend Corona-stil, ondanks dat de organisatie het mogelijk maakte om een alternatieve 4-daagse te lopen. Dat bracht het 4-daagse comité op het idee om samen met het Buurtplatform Wedren-Julianapark 500 bossen bloemen weg te geven aan buurtbewoners. Waarom? Als blijk van waardering want zo’n groot evenement vraagt ook wat van de buurt. Op 20 en 22 juli hebben we ze uitgereikt vanuit het secretariaat van het Buurtplatform.

Het Buurtplatform Wedren-Julianapark is sinds haar start de vaste overlegpartner van het organiserend 4-daagse comité, met als doel:
– het verbeteren van verkeersveiligheid
– het toegankelijk maken van het terrein o.a. voor rolstoelgebruikers
– het tijdig schoon houden van omliggende straten
– het opvangen van meldingen en klachten van buurtbewoners en snelle communicatie met buurtbewoners mocht er iets aan de hand zijn.

We zijn nu al weer in overleg voor de zomerfeesten van 2022!

Lees ook in het 4-daagsemagazine!

Bestuursleden van het 4-daagse comité en van Buurtplatform Wedren-Julianapark en medewerkers
Bestuursleden van het 4-daagse comité en van Buurtplatform Wedren-Julianapark en medewerkers

Behoud 19e eeuwse schil, tegen gaan verkamering, inzet voor meer starterswoningen
In de ledenvergadering van 2017 namen onze leden het standpunt in om de problematiek rond het gebrek aan starterswoningen en de overmaat aan verkamering in Nijmegen en sommige straten in onze wijk aan de orde te stellen. Dat deden we door:

 1. Ons ledenstandpunt te delen met de Gemeente Nijmegen die deze maand (mei) het kamerbeleid evalueert;
 2. Diverse politieke partijen in te lichten over overlast rond het tekort aan starterswoningen en de gevolgen van verkamering op deze schaal;
 3. Rechtszaken te voeren met bewoners. De Rechtbank in Arnhem heeft het Nijmeegse kamerverhuurbeleid al ondeugdelijk verklaard. De gemeente Nijmegen is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State.

En er is eind juni een uitspraak gedaan.

De Raad van State heeft het Nijmeegse kamerverhuurbeleid van tafel geveegd. Dit is de uitkomst van het beroep dat drie verhuurders hebben aangespannen tegen de gemeente.

Leefbaarheid weer verder onder druk door deze uitspraak!
De uitspraak bepaalt dat er voor kamerverhuur geen vergunning noodzakelijk meer is, behalve voor panden van minder dan € 310.000,-.  Voor de 19de eeuwse stadsuitleg is deze uitkomst desastreus. Immers er zullen weinig panden zijn met een waarde van minder dan  € 310.000,-.

Wat houdt deze uitspraak in?
1) Maatregelen tegen de overlast van kamerverhuur, die gekoppeld waren aan de eerdere vergunning, gelden niet meer.
2) Geen mogelijkheid op te treden tegen  illegale kamerverhuurpanden in de 19de eeuwse schil. Er zijn zo’n 2000 illegale panden.
Daarbij komt dat het systeem van de gemeente om melding van overlast  te doen via de “meld & herstel- app” gebrekkig functioneert. Of er komt geen reactie op een melding of deze wordt zonder nader onderzoek afgesloten.

De consequenties van dit falend gemeentebeleid zijn voor de leefbaarheid in de 19de eeuwse stadsuitleg kunnen desastreus zijn. Lees meer!

Daarom:
1 – Stop op afgifte van omzettingsvergunningen voor kamerverhuur m.n. in de 19de eeuwse stadsuitleg.
2 – Quota voor te verkameren panden in de diverse wijken/ gebieden in Nijmegen.
3 – Handhavingsbeleid opnieuw vormgeven.
4 – In het verlengde van het nieuwe handhavingsbeleid bevorderen dat illegale kamerverhuurpanden omgezet worden in studio’s en appartement dit niet alleen voor kamerbewoners maar ook voor starters en jonge gezinnen.

Wil je het hele standpunt van het Buurtplatform lezen, doe dat dan hier!

zomer – herinrichting SWEERSSTRAAT – ROLSTOELVRIENDELIJK MAKEN VAN DE STRAAT
Samen met en op initiatief van buurtbewoners in de Sweersstraat heeft het Buurtplatform Wedren-Julianapark een plan ontwikkeld om de trottoirs toegankelijk te houden voor voetgangers en rolstoelgebruikers. De aanwonenden hebben last van geblokkeerde doorgang doordat fietsen op de grond liggen, in meerder rijen tegen de gevels staan, half in de fietsenrekken geplaatst worden, auto’s die op trottoirs en voor afritten staan e.d.

We hebben diverse fietsenrekken en -beugels bij geplaatst, trottoirs zijn voor appartementen verlaagd zodat rolstoelers de weg (en hun huis) kunnen bereiken, Woonwaarts heeft bewoners die fietsenrekken gebruiken als ‘klusruimte’ aangesproken etc.

Veel betrokkenen: Gemeente Nijmegen m.n. de wijkregisseur Helen Franken, Woonwaarts, actieve bewoners ondersteund door het Buurtplatform. Mooie samenwerking!

Oplevering
Op 4 juni jl. is de herinrichting van de Sweersstraat opgeleverd. Het was een mooi feestje, veel Sweersstraat-bewoners waren present. Er ontstonden al plannen om dit zo nu en dan te herhalen. Hieronder de foto’s:

De ledenvergadering 2021
die gepland stond op 18 februari is minimaal twee maanden uitgesteld. De reden is Corona en de lock down. Zo snel het weer mogelijk is plannen we een nieuwe datum.

Vervolg
Door het traag open gaan van Nederland, hebben we besloten begin 2022 de nieuwe ledenvergadering te houden. Ondertussen kan iedereen gewoon contact opnemen.

Interview in de wijkkrant
Het buurtplatform is zijn zesde jaar ingegaan. Steeds meer buurtbewoners weten ons te vinden:

28 januari 2021 – De “Dag van de Buurt”
Deze dag is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Als actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom om deze middag online bij te wonen! We beschouwen: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? We duiken de praktijk in: welke voorbeelden en ideeën kunnen we van leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig?
Je kunt rekenen op een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers. Je vult je middag bijvoorbeeld met een of twee workshops om zelf de diepte in te gaan maar kan ook achterover leunen tijdens een talkshow.https://www.dagvandebuurt.nl/

De Nijmeegse 4-daagse
We voeren diverse overleggen met de organisatoren, rond het afzeggen van de 4-daagse en de plannen voor de toekomst w.o.:

 1. het rolstoelvriendelijk houden van dit evenement
 2. het schoonmaken van de terreinen en de omliggende straten
 3. de verkeersveiligheid

Tijdens het evenement bemant het Buurtplatform een klachtenlijn zodat we snel kunnen bijsturen bij overlast.

Drugsgerelateerde overlast
Het buurtplatform overlegde diverse keren met burgemeester Bruls en wethouders en de wijkveiligheidscoördinator. Onderstaand zijn diverse maatregelen bereikt. Wij hebben regelmatig overleg om dit in goede banen te leiden.

Initiatieven in 2020:

Nieuwsbrief
In december ’20 hebben we een nieuwsbrief in onze buurt in de bus gedaan over de werkzaamheden van buurtbewoners en het Buurtplatform en onze leden per mail hierover geïnformeerd. Met natuurlijk de beste wensen voor 2021. Lees de nieuwsbrief en blijf vooral lid. Dat doe je door dit in te vullen.

Wijktuin
Buurtbewoners hebben de wens om een wijktuin te starten. Buurtbewoners die zich bij dit initiatief willen aansluiten, meld je a.j.b.

Toegang gehandicapten
Er loopt een actie om toegang tot appartementen voor gehandicapten te waarborgen. Toegang tot appartementen worden geblokkeerd door fietsen en auto’s op de stoep. Diverse overleggen over gevoerd. B’kort meer hierover.

Vervolg drugsgerelateerde overlast Wedren-Julianapark-O’singel
Op 27 oktober jl. een vervolgoverleg gehad met burgemeester Bruls en wethouder Grete Visser (o.a. van welzijn en zorg). Het lang verwachte onderzoek rond drugsgerelateerde overlast op de Wedren/Julianapark/Oranjesingel is opgeleverd en zojuist vertaald in een PLAN VAN AANPAK. De eerste contouren van beleid worden zichtbaar. Binnenkort valt bij 1400 buurtbewoners een brief van de Gemeente hierover op de deurmat. We zetten dan e.e.a. op dit medium. Weer een stap verder.

Belangrijkste punten zijn:

 • uitbreiding van opvang
 • 15 mensen die de meeste zorg vragen worden een jaar lang nauwgezet gevolgd
 • 15 mensen die het meeste overlast veroorzaken krijgen dezelfde aandacht. Er wordt ingezet op zorg en handhaving. Een stap in de goede richting. Binnenkort wordt dit overleg vervolgd door ons vervolgd.

Corona
Ondanks de Coronacrisis heeft het Buurtplatform samen met bewoners gewoon doorgewerkt.

Het Buurtplatform heeft gelukkig kunnen bemiddelen bij een aantal hulpvragen in de wijk.

Drugs
Zoals je in de vorige nieuwsbrief konden lezen laait de drugs-gerelateerde overlast soms op, op de Wedren en in het Julianapark. De zomer van ’19 was hevig.

Na enkele overlegrondes met de gemeente en de burgemeester is de uitkomst geweest dat er nu een groot onderzoek door bureau RADAR wordt uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn binnenkort de basis van nieuw overleg en maatregelen. We zitten in een werkgroep om deze problematiek op te lossen.

4-daagse.
Helaas gaat dit feest niet door. Inmiddels hebben we voor 2021 al overleg gehad met het 4 daagse comité. Onderwerpen zijn verkeersveiligheid, schoonhouden van de wijk door de DAR, toegankelijkheid van de achterliggende wijk, bereikbaarheid door rolstoelers.

We werken aan een mooi evenement in 2022.

Behoud 19e -eeuwse schil. Strijd tegen verkamering
gaat door. Nog steeds worden er door de gemeente Nijmegen omzettingsvergunningen voor kamerverhuur verleend. Met een groot aantal andere wijkverenigingen en het Platform Kamerbreed vinden we dat er grenzen aan de verkamering gesteld moeten worden. Onze leden namen dat standpunt in op de ledenvergadering van 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er geen kamernood is, wel is er een enorme vraag naar appartementen voor starters en jonge gezinnen. Omdat  het gemeentelijk beleid rond de verkamering niet echt verandert dient het Buurtplatform samen met omwonenden bezwaar in tegen elke vergunningverlening. Worden onze bezwaren afgewezen door de gemeente dan zoeken we het hogerop bij de rechtbank in Arnhem en desnoods bij het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Momenteel ligt er een beroepschrift bij de rechter in Arnhem en een ander bij de Raad van State. Wij hopen dat deze rechters een meer onafhankelijk oordeel hebben en alsnog een streep door de verleende vergunningen zetten. Wordt dus vervolgd. 

Omgevingsvisie
Wil je mee sturen dan is het noodzaak ver vooruit te kijken. Dus heeft het Buurtplatform samen met andere bewonersorganisaties gereageerd op de Ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen, een toekomstvisie voor de jaren 2020- 2040. Ook hier is de insteek van onze leden dat de 19de eeuwse Stadsuitleg als het laatste monumentale stuk van Nijmegen een herwaardering verdient en dat er ipv. verdergaande verkamering ruimte dient te worden gemaakt voor starters en jonge gezinnen in de wijken van de 19de eeuwse Stadsuitleg.   

Ledenvergadering 2020 Buurtplatform Wedren-Julianapark in de Daalsehof

Meer dan 50 buurtbewoners bezochten deze ledenvergadering.

De ledenvergadering was druk bezocht. Lees hier het verslag: Verslag ledenvergadering over het jaar 2019 op 14 jan. ’20 Buurtplatform Wedren-Julianapark
We presenteerden de actviteiten van het afgelopen jaar 2019, ze zijn hier nog eens na te lezen en te downloaden: Activiteiten Buurtplatform Wedren-Julianapark in 2019

Veiligheidsoverleg
Aansluitend aan de ledenvergadering hebben Ewart van de Putten (wijkmanager) en Riëtte Sluiter (wijkveiligheidscoördinator) aan 65 buurtbewoners het resultaat gepresenteerd van de diverse overleggen die Buurtplatform Wedren-Julianapark, bewoners, ondernemers voerden met de Gemeente, burgemeester en wethouders. Resultaat wordt gepresenteerd in de volgende link:
Presentatie voor bewoners 14 januari 2020

De zaal was te klein voor alle buurtbewoners maar hier zijn goede besluiten genomen die uitgewerkt zijn in 2021 (zie boven op deze site onder het kopje: “Vervolg drugsgerelateerde overlast Wedren-Julianapark-O’singel”)

Initiatieven in 2019 (zie ook onder de rubriek ‘activiteiten’)

Speelplezier in het park. 
In goed overleg met Helen Franken (wijkregisseur) en buurtbewoners zijn de speeltoestellen in het park vernieuwd. Het resultaat mag er zijn! Zie foto onder.

20191023_102026_resized

Groen
Diverse bomen zijn bijgeplaatst. Ook zijn er in het parkengebied doorkijkjes gemaakt om de criminaliteit tegen te gaan -> lees verder.

Veiligheid
De drugsgerelateerde overlast was hevig dit jaar. In de zomer hebben we hard aan de bel getrokken. De Wedren en omliggende straten zijn toen ‘hotspot’ verklaard. Diverse gebiedsontzeggingen waren het gevolg. Maar het hield aan.  Wij hebben het collegebezoek van burgemeester en wethouders aan onze wijk aangegrepen om met hen door dit gebied te lopen om het ze met eigen ogen te laten zien. Dat had weinig effect. Hierdoor hebben we recent tweemaal de burgemeester bezocht samen met tien buurtbewoners. Onze klachten over veiligheid en leefbaarheid zijn nu gehoord. We zitten zelfs in een werkgroep om deze problematiek op te lossen.  Onder het tabblad activiteiten van deze site staan de maatregelen genoemd.

20191001_155838_resized

4-daagse
We voerden diverse overleggen met het 4-daagse comité. Wij zijn het aanspreekpunt voor de 4-daagse organisatie en bewoners tijdens dit evenement. We stelden, op verzoek van bewoners, toegang tot de wijk; bereikbaarheid van het evenement voor rolstoelers; verkeersveiligheid en schoonmaken door de DAR, aan de orde. We deden de aftrap van dit grote feest samen met het 4-daagse comité.

IMG-20190714-WA0009

Behoud 19e -eeuwse schil
Onze leden hebben in de vorige ledenvergadering gevraagd om procedures te voeren tegen het opsplitsen van historische panden in kamers. We voerden diverse procedures tegen illegale panden. Het gemeentebeleid t.a.v. van verkamering van panden is na veel inzet van ons en diverse andere partijen aangescherpt. Dat is een succes. De handhaving laat echter te wensen over. Inmiddels hebben we er 100 (!) handhavingsverzoeken bij gedaan. Dit betreft een verzoek tot onderzoek naar illegale kamerverhuurbedrijven. Vreemd dat we dit moeten doen, dat zou van de gemeente zelf moeten komen.

Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.
Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.

We maakten een fotoboek wat we wethouder Tiemens tijdens een rondleiding door de wijk aanboden. We houden vinger aan de pols, wordt dus vervolgd. Het fotoboekje is nog steeds te downloaden hier.

Verder:
Evenementenbeleid
We zijn in gesprek de gemeente en andere partijen over de ontwikkelingen op dit gebied en de consequenties voor het parkengebied.  
Verkeersveiligheid
We hebben een aantal gevaarlijke plekken weten te wijzigen.

Waaronder het herstellen van deze situatie, een gevaarlijke sluiproute op de Oranjesingel. Automobilisten namen via het parkje de ventweg om de file te vermijden om vervolgens 150 m. verder weer in te voegen. Veel klachten van fietsers en bewoners leiden tot een ingreep waardoor dit niet meer mogelijk is.

Cohesie in de buurt
We bemiddelden tussen buurtbewoners en overlast gevende panden.

Eerdere aandachtspunten:

Overlast Julianapark: Door het groen lager te houden en betere verlichting is het aantal betrokken hangplekken en vernielingen teruggedrongen. Dit door overleg met contacten bij gemeente en buurtagent. Signalering door onze leden van drugshandel heeft geleid tot arrestaties en juridische vervolgstappen.

Kamerverhuur: In  kaart brengen van de gevolgen van de concentratie van kamerverhuurbedrijven in de wijk (i.s.m. Kamerbreed Nijmegen). Leden kunnen nieuw gesignaleerde verhuurpraktijken aanmelden bij Kamerbreed. I.s.m. Kamerbreed dienen wij zn. bezwaarschriften tegen toekenning panden voor kamerverhuur.

Fietsdiefstal: I.o.m. buurtagent is afgesproken tot meer inzet van lokfietsen in de wijk.

Sociale interactie: Via ons nieuwe Prikbord kan men zich registreren en tal van prikbord-oproepen van anderen lezen… (hier wordt in sept. 2017 meer aandacht voor gegenereerd)!!!

Vestiging Verslaafdenopvang: Vinger aan de pols te houden bij vestigingen van verslaafdenopvang.

Skatebaan:  Grootschalige plannen rond de skatebaan zijn bijgestuurd zodat er nu een meer buurtvriendelijke skatebaan ligt.

Megabioscoop:  Er was sprake van de komst van een mega-bioscoop op de Wedren wat uiteindelijk tot veel lawaai en verkeersopstoppingen zou kunnen leiden. Uiteindelijk heeft de gemeente de plannen afgeblazen en een locatie in het winkelcentrum aangewezen.

Deze lijst wordt verder aangevuld…..

 Vergeet niet bovenaan bij de actuele lijst activiteiten/agenda te kijken of wordt lid!!!