Welkom

Buurtplatform Wedren-Julianapark

is een buurtvereniging die sinds 2015 bestaat, met ongeveer 200 leden en een actief bestuur,  voor en door buurtgenoten (iedereen kan lid worden). Het gebied bestrijkt de Wedren, het Julianapark en omliggende straten (van Groesbeekseweg tot/met de Groesbeeksedwarsweg aan de ene kant, en Oranjesingel tot en met de Gorissstraat aan de andere kant)

Hoofdpunten van onze aandacht zijn:

 1. Veiligheid en leefbaarheid:  preventie diefstal, verminderen drugsoverlast.
 2. Behoud van de historische 19e eeuwse schil:  tegengaan ongebreidelde ”verkamering” en evt. megalomane bouwprojecten.
 3. Groen & milieu: zicht op groenbeheer en tegengaan verslonzing, straatafval e.d., lawaaioverlast.
 4. Sociale Cohesie: Jong & oud (zelfredzaamheid), stimuleren onderlinge contacten.

Initiatieven in 2022:

1 juni Ledenvergadering – Daalsehof 19.00 uur.

50 leden van het buurtplatform (dat is ongeveer 25% van ons bestand) waren aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering in de Daalsehof. Het was een mooie uitwisseling van punten.

Achtereenvolgens kwamen langs:

Nieuwe bestuursleden
 1. de verkiezing van Marianne Essers. Sinds twee jaar heeft ze de rol als voorzitter maar was door de Coronatijd nog niet echt door de leden gekozen. We hebben een voorzitter!!
 2. De verkiezing van Ton Niesink als bestuurslid, hij werkt al een jaar mee. En de zittende leden zijn weer voor drie jaar verkozen.
 3. De kas over ’20 en ’21 is gecontroleerd door twee onafhankele buurtbewoners en voor dit jaar hebben we weer twee nieuwe buurtbewoners bereid gevonden om de kas te controleren. Waarvoor dank!
 4. Alle dossiers die in de buurt spelen zijn toegelicht en alle vragen beantwoord. We sommen op:
  • De grote festivals in onze woonwijk zoals de Nijmeegse 4-daagse en het Moutbierfestival hebben de samenwerking met het Buurtplatform gevraagd. Dit om jaarlijks de wensen en klachten van buurtbewoners (ook niet-leden) te verzamelen, met hen te evalueren zodat een lijn komt in verbeteringen voor de buurt rond deze evenementen. Ton Niesink is van het bestuur de vaste contactpersoon voor het Moutbier. Marianne, onze nieuwe voorzitter, coördineert de samenwerking met het 4-daagse comité.
  • We hebben in 2021 samen met het 4-daagse comité 500 bossen gladiolen gratis weg gegeven aan buurtbewoners als ‘aardigheidje’ in het coronajaar
  • De veiligheid rond de Wedren en Julianapark zijn toegenomen sinds verschillende ingrepen die we in overleg met de Gemeente en instanties uitvoerden. Na de ledenvergadering laat de gebiedstafel de resultaten cijfermatig zien. We blijven dit dossier volgen omdat de buurt aangeeft dat zeker rond het MFC en bedelen nog genoeg incidenten zijn.
  • De skatebaan in onze wijk wordt, na veel klachten uit de buurt, nu beter gemonitord door Handhaving. Een drie keer per week is er contact op de skatebaan tussen handhaving en skaters. Politie en handhaving waren niet op de hoogte van de set met afspraken die voor deze skatebaan geldt (het convenant), nu wel. Er is met skaters gesproken, een tiental fietswrakken zijn verwijderd etc. 22.00 uur is sluitingstijd van de baan, er wordt niet geskate door de buurt, geen versterkte muziek en alcohol etc. De regels staan op het bord op de skatebaan. Emile Pfeil is het bestuurslid wat zich hiermee bezig houdt.
  • Behoud 19e eeuwse schil en verkamering. Ons bestuurslid Wim Weyers vertelt uitgebreid over de velen inspanningen rond dit dossier om overlast, vervuiling en verloedering van de 19e eeuwse schil tegen te gaan. Inmiddels loopt er een door ons aangespannen proces bij de Raad van State tegen de gemeente. Even afwachten….
Wim Weyers, bestuurslid vertelt over de procedure die bij de Raad van State loopt
  • Vandaag (1 juni 2022) is er een nieuw ontwerp van de Gemeente binnen gekomen rond de buurttuin. Dit is een taai dossier. Vertraging ontstond door een projectleider van de Gemeente die zich niet inzette voor dit project. Het loopt erg uit, er zijn steeds weer nieuwe wijzigingen. Het is vaak ontmoedigend om van de ‘drugsplek’ bij het kerkje op de Wedren een mooie ‘transparante’ tuin te maken waar de buurt elkaar kan ontmoeten. Het heeft veel uithoudingsvermogen nodig van buurtbewoners en Buurtplatform. We blijven ermee bezig. Ton Niesink is de coördinator buurttuin.
  • De succesvolle herinrichting van de Sweersstraat is door Carin Elders, een buurtbewoner, toegelicht en de prachtige vervolgstappen die de buurt neemt. Dit is het gevolg van wél geslaagde projecten: buurtcohesie, een buurtapp groep, een buurt BBQ etc.
  • Het buurtplatform heeft contact met de projectontwikkelaar van het Opusgebouw. Het is wachten op vergunningen voordat ze mogen starten met de ombouw tot hotel. Nog even wachten, we houden vinger aan de pols.

1 juni Groot Veiligheidsoverleg aansluitend op de ledenvergadering – Daalsehof 20.15 uur.

De gebiedstafel stelt zich voor. Dit zijn de functionarissen die over onze wijk gaan:

Ze presenteren de resultaten van de succesvolle aanpak van de drugsgerelateerde overlast in onze wijk die we als Buurtplatform sinds 2019 bij hen op de agenda zette. Sindsdien hebben we structureel overleg over dit dossier.

Zie hier de presentatie van Riëtte Sluiter (wijkveiligheidscoordinator): presentatie.

 

19 maart – overleg klachten skatebaan – Buurtplatform en Gemeente

vervuiling op de skatebaan – Julianapark

In de Coronajaren ’22 en ’21 zijn er veel klachten geweest over het gebruik van de skatebaan. Het buurtplatform heeft dit opgepakt. Ondanks dat er een uitgebreid convenant is gesloten destijds met de buurt zijn er veel klachten over:
– skaten na sluitingstijd (22.00 uur)
– skaten door de buurt (veel overlast van lawaai)
– vervuiling van de plek (fietswrakken, zwerfvuil)
– de aanspreekbaarheid hierop van skaters en hun vertegenwoordiging

Dit wordt opgepakt en we werken aan een grote skatebaan – niet in een woonwijk – want skaters willen skaten. Maar dat mag niet leiden tot onzorgvuldig omgaan met buurtbewoners en het gesloten convenant.

14 maart – Buurtplatform en Kamerbreed gaan in beroep bij de Raad van State

Op 2 februari j.l. heeft de gemeenteraad het facet bestemmingsplan kamerverhuur ongewijzigd vastgesteld. Dit facet bestemmingsplan is bedoeld om de kamerverhuur in Nijmegen te reguleren. Echter voor woningen met een WOZ- waarde boven de NHG- grens van €350.000,- wordt verkameren gemakkelijker gemaakt. Dit heeft grote impact op de leefbaarheid van de 19de eeuwse stadsuitleg, de wijken rond het centrum. Het merendeel van de woningen hier heeft een WOZ- waarde boven de NHG- grens. Ook is hier een groot deel van de verkamering geconcentreerd.Het Buurtplatform Wedren- Julianapark en het Platform Kamerbreed hebben daarom besloten om in beroep te gaan bij de raad van State. De Raad van State beoordeelt als daarvoor aanleiding is of een gemeentelijk besluit geschikt is om het doel te bereiken, of het een noodzakelijke maatregel is en of de maatregel in het concrete geval evenwichtig is. Deze meer uitgebreide toetsing is een gevolg van de rol van de Raad van State bij de toeslagenaffaire. Onze drie bezwaren tegen het facet bestemminsplan kamerverhuur zijn:

 1. Het ongewijzigd vastgestelde plan bepaalt dat er twee vergunningensystemen met verschillende eisen voor vergunningverlening tot verkamering gehanteerd worden, waarbij die voor woningen met een WOZ- waarde boven de NHG- grens leidt tot meer negatieve effecten voor de leefbaarheid in de omgeving van een te verkameren woning. Het gemeentelijk beleid is hiermee niet evenwichtig.

2. Er is geen deugdelijk instrument opgenomen in het plan om de kamerverhuur te spreiden. Aangezien het verkameren van woningen met een WOZ- waarde boven de NHG- grens gemakkelijke gemaakt wordt kan dit facet bestemmingsplan er alleen maar toe leiden dat de verkamering juist geconcentreerd wordt in met name 19de eeuwse stadsuitleg ipv. dat er een spreiding over Nijmegen plaatsvindt. Het gemeentelijk beleid bereikt hiermee niet zijn doel.

3. In tegenstelling tot bestaande kamerverhuurpanden met een WOZ- waarde onder de NHG- grens is er voor bestaande panden met een WOZ- waarde daarboven geen mogelijkheid om te handhaven op goed verhuurderschap.  Opnieuw wordt hier dus een onderscheid wat betreft de gevolgen van verkamering voor de leefbaarheid gemaakt tussen woningen met een WOZ- waarde onder of boven de NHG- grens. Ook hier is het gemeentelijk beleid niet evenwichtig.

Zie voor meer inhoudelijke informatie het beroepschrift.

27 januari 2022 – Overleg aanpak overlast dak-/ thuislozen centrum/ oost -> Overlast meer beheersbaar!

Eind januari is er een vervolgoverleg tussen Buurtplatform Wedren-Julianapark met burgemeester Bruls, wethouder Visser en betrokken gemeenteambtenaren geweest rond dit thema. Doel is bestrijding van de (drugsgerelateerde) overlast van dak-/ thuislozen in het centrum en rond de Wedren/Julianapark. Het Buurtplatform Wedren-Julianapark zwengelde deze problematiek een paar jaar geleden in onze wijk aan. We zetten vanaf de start in op twee sporen: zorg en handhaving.

Resultaat
Het blijkt dat het aantal meldingen van overlast van dak- en thuislozen in 2021 gedaald is (zie bijgevoegde presentatie). Dat wil overigens niet zeggen dat de overlast weg is of dat de daling volledig door de genomen maatregelen veroorzaakt is, maar het draagt zeker bij aan dit resultaat. Zie daarvoor ook de onderbouwing in de powerpoint.

Project persoonsgerichte aanpak
Ook het project om persoonsgericht de 15 meest overlast gevende en 15 meest zorg behoevende daklozen, de top 2 x 15,  te begeleiden heeft resultaat. D.w.z. een flink aantal van hen zijn een traject van verdere begeleiding ingegaan. Een succes is dat het werkt en dat daarom het project nu officieel met één jaar is verlengd. De begeleiding van degenen uit de oorspronkelijke top 2 x 15, die nog begeleiding behoeven, wordt doorgezet.

Verder komt er een nieuwe top 2 x 15. Het aantal te begeleiden personen komt daarmee op 37.

Waterbedeffect
Er is ook gesproken over het zogeheten “waterbedeffect”. Dat is de verplaatsing van overlast van een plek waar maatregelen worden genomen naar een andere plek in de stad. De ambtenaren hebben aangegeven dat dit nauwlettend gemonitord wordt. Dit kan omdat een resultaat van het lopende project is dat men beter inzicht heeft wie en wat de overlast veroorzaakt. Er kan dan direct ingegrepen worden bij een mogelijke verplaatsing. Dit is voor onze buurt van belang als bijv. de Molenpoortpassage gerenoveerd wordt. De overlast in de 2de Walstraat zou zich dan kunnen verplaatsen naar onze wijk.Hoop gevende conclusie
Enige jaren terug werd gezegd dat deze problematiek ‘erbij hoort’ in een stad en dat het in beeld brengen ervan en de begeleiding van deze doelgroep erg lastig is.  Eén van de conclusies van het overleg is nu dat deze problematiek met inzet van relatief eenvoudige middelen wel beheersbaar kan worden gemaakt. Beter en humaner voor de mensen op straat, beter voor winkeliers en de buurt.  ’T Werkt, vooral als de gemeente, de in het Buurtplatform verenigde bewoners en ondernemers zich gezamenlijk

Initiatieven in 2021:

Eindejaarsgroet 2021
Voor iedereen de beste wensen in ’22. Hierbij nog een groet en de stand van zaken rond een aantal projecten: lees hier!

 

 

De gebiedstafel

 

26 november OVERLEG met de gebiedstafel OVER DOSSIERS IN ONZE WIJK
Vandaag namen we op afstand (want Corona) alle dossiers door met de gebiedstafel van onze wijk. Achtereenvolgens bespraken we:
1 de druggerelateerde overlast
op de Wedren en Julianapark
2 verkamering in onze wijk
3 overlast skatepark afgelopen twee zomers
4 de impasse in de buurttuin
5 de inrichting van het parkengebied

Op alle onderwerpen hebben we afspraken gemaakt over hoe de gebiedstafel deze onderwerpen voor onze buurt kan ondersteunen.

Over de gebiedstafel
Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie vanaf nu het aanspreekpunt voor bewoners. De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. In onze wijk zijn de wijkregisseurs Riëtte Sluiter (regisseur veiligheid) en Helen Franken (regisseur fysiek). De medewerker participatie en Regisseur Sociaal worden nog geworven. Riëtte en Helen werken sinds jaar en dag in onze wijk en zijn voor ons vertrouwde gezichten.

Waar je terecht kunt met jouw idee of melding
Behalve bij het buurtplatform kun je de wijkregisseurs mailen of bellen: zie de contactgegevens. Neem contact op met de wijkregisseurs als je je zorgen maakt of ideeën hebt over bijvoorbeeld de veiligheid, het onderhoud, plannen van de gemeente. Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de container staat, meldt u via Meld & Herstel. Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, drempels, een speelplek voor kinderen.

NIEUWSBRIEF OKTOBER
Download de nieuwsbrief hier

12 Oktober presentatie opusgebouw

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is p11-1.jpeg

 

De nieuwe plannen met Opus

Ongeveer 60 buurtbewoners zijn bij de presentatie van de oude en nieuwe plannen van het Opusgebouw geweest. We hoorden veel goede reacties. Kijk ook op https://lingotto.nl/projecten/opus-hotel-nijmegen/

4-DAAGSE WEEK – 500 BOSSEN GLADIOLEN
In de 4-daagse week was het weer oorverdovend Corona-stil, ondanks dat de organisatie het mogelijk maakte om een alternatieve 4-daagse te lopen. Dat bracht het 4-daagse comité op het idee om samen met het Buurtplatform Wedren-Julianapark 500 bossen bloemen weg te geven aan buurtbewoners. Waarom? Als blijk van waardering want zo’n groot evenement vraagt ook wat van de buurt. Op 20 en 22 juli hebben we ze uitgereikt vanuit het secretariaat van het Buurtplatform.

Het Buurtplatform Wedren-Julianapark is sinds haar start de vaste overlegpartner van het organiserend 4-daagse comité, met als doel:
– het verbeteren van verkeersveiligheid
– het toegankelijk maken van het terrein o.a. voor rolstoelgebruikers
– het tijdig schoon houden van omliggende straten
– het opvangen van meldingen en klachten van buurtbewoners en snelle communicatie met buurtbewoners mocht er iets aan de hand zijn.

We zijn nu al weer in overleg voor de zomerfeesten van 2022!

Lees ook in het 4-daagsemagazine!

Bestuursleden van het 4-daagse comité en van Buurtplatform Wedren-Julianapark en medewerkers

 

Bestuursleden van het 4-daagse comité en van Buurtplatform Wedren-Julianapark en medewerkers

Behoud 19e eeuwse schil, tegen gaan verkamering, inzet voor meer starterswoningen
In de ledenvergadering van 2017 namen onze leden het standpunt in om de problematiek rond het gebrek aan starterswoningen en de overmaat aan verkamering in Nijmegen en sommige straten in onze wijk aan de orde te stellen. Dat deden we door:

 1. Ons ledenstandpunt te delen met de Gemeente Nijmegen die deze maand (mei) het kamerbeleid evalueert;
 2. Diverse politieke partijen in te lichten over overlast rond het tekort aan starterswoningen en de gevolgen van verkamering op deze schaal;
 3. Rechtszaken te voeren met bewoners. De Rechtbank in Arnhem heeft het Nijmeegse kamerverhuurbeleid al ondeugdelijk verklaard. De gemeente Nijmegen is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State.

En er is eind juni een uitspraak gedaan.

De Raad van State heeft het Nijmeegse kamerverhuurbeleid van tafel geveegd. Dit is de uitkomst van het beroep dat drie verhuurders hebben aangespannen tegen de gemeente.

Leefbaarheid weer verder onder druk door deze uitspraak!
De uitspraak bepaalt dat er voor kamerverhuur geen vergunning noodzakelijk meer is, behalve voor panden van minder dan € 310.000,-.  Voor de 19de eeuwse stadsuitleg is deze uitkomst desastreus. Immers er zullen weinig panden zijn met een waarde van minder dan  € 310.000,-.

Wat houdt deze uitspraak in?
1) Maatregelen tegen de overlast van kamerverhuur, die gekoppeld waren aan de eerdere vergunning, gelden niet meer.
2) Geen mogelijkheid op te treden tegen  illegale kamerverhuurpanden in de 19de eeuwse schil. Er zijn zo’n 2000 illegale panden.
Daarbij komt dat het systeem van de gemeente om melding van overlast  te doen via de “meld & herstel- app” gebrekkig functioneert. Of er komt geen reactie op een melding of deze wordt zonder nader onderzoek afgesloten.

De consequenties van dit falend gemeentebeleid zijn voor de leefbaarheid in de 19de eeuwse stadsuitleg kunnen desastreus zijn. Lees meer!

Daarom:
1 – Stop op afgifte van omzettingsvergunningen voor kamerverhuur m.n. in de 19de eeuwse stadsuitleg.
2 – Quota voor te verkameren panden in de diverse wijken/ gebieden in Nijmegen.
3 – Handhavingsbeleid opnieuw vormgeven.
4 – In het verlengde van het nieuwe handhavingsbeleid bevorderen dat illegale kamerverhuurpanden omgezet worden in studio’s en appartement dit niet alleen voor kamerbewoners maar ook voor starters en jonge gezinnen.

Wil je het hele standpunt van het Buurtplatform lezen, doe dat dan hier!

zomer – herinrichting SWEERSSTRAAT – ROLSTOELVRIENDELIJK MAKEN VAN DE STRAAT
Samen met en op initiatief van buurtbewoners in de Sweersstraat heeft het Buurtplatform Wedren-Julianapark een plan ontwikkeld om de trottoirs toegankelijk te houden voor voetgangers en rolstoelgebruikers. De aanwonenden hebben last van geblokkeerde doorgang doordat fietsen op de grond liggen, in meerder rijen tegen de gevels staan, half in de fietsenrekken geplaatst worden, auto’s die op trottoirs en voor afritten staan e.d.

We hebben diverse fietsenrekken en -beugels bij geplaatst, trottoirs zijn voor appartementen verlaagd zodat rolstoelers de weg (en hun huis) kunnen bereiken, Woonwaarts heeft bewoners die fietsenrekken gebruiken als ‘klusruimte’ aangesproken etc.

Veel betrokkenen: Gemeente Nijmegen m.n. de wijkregisseur Helen Franken, Woonwaarts, actieve bewoners ondersteund door het Buurtplatform. Mooie samenwerking!

Oplevering
Op 4 juni jl. is de herinrichting van de Sweersstraat opgeleverd. Het was een mooi feestje, veel Sweersstraat-bewoners waren present. Er ontstonden al plannen om dit zo nu en dan te herhalen. Hieronder de foto’s:

De ledenvergadering 2021
die gepland stond op 18 februari is minimaal twee maanden uitgesteld. De reden is Corona en de lock down. Zo snel het weer mogelijk is plannen we een nieuwe datum.

Vervolg
Door het traag open gaan van Nederland, hebben we besloten begin 2022 de nieuwe ledenvergadering te houden. Ondertussen kan iedereen gewoon contact opnemen.

Interview in de wijkkrant
Het buurtplatform is zijn zesde jaar ingegaan. Steeds meer buurtbewoners weten ons te vinden:

 

28 januari 2021 – De “Dag van de Buurt”
Deze dag is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Als actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom om deze middag online bij te wonen! We beschouwen: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? We duiken de praktijk in: welke voorbeelden en ideeën kunnen we van leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig?
Je kunt rekenen op een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers. Je vult je middag bijvoorbeeld met een of twee workshops om zelf de diepte in te gaan maar kan ook achterover leunen tijdens een talkshow.https://www.dagvandebuurt.nl/

De Nijmeegse 4-daagse
We voeren diverse overleggen met de organisatoren, rond het afzeggen van de 4-daagse en de plannen voor de toekomst w.o.:

 1. het rolstoelvriendelijk houden van dit evenement
 2. het schoonmaken van de terreinen en de omliggende straten
 3. de verkeersveiligheid

Tijdens het evenement bemant het Buurtplatform een klachtenlijn zodat we snel kunnen bijsturen bij overlast.

Drugsgerelateerde overlast
Het buurtplatform overlegde diverse keren met burgemeester Bruls en wethouders en de wijkveiligheidscoördinator. Onderstaand zijn diverse maatregelen bereikt. Wij hebben regelmatig overleg om dit in goede banen te leiden.

Initiatieven in 2020:

Nieuwsbrief
In december ’20 hebben we een nieuwsbrief in onze buurt in de bus gedaan over de werkzaamheden van buurtbewoners en het Buurtplatform en onze leden per mail hierover geïnformeerd. Met natuurlijk de beste wensen voor 2021. Lees de nieuwsbrief en blijf vooral lid. Dat doe je door dit in te vullen.

Wijktuin
Buurtbewoners hebben de wens om een wijktuin te starten. Buurtbewoners die zich bij dit initiatief willen aansluiten, meld je a.j.b.

Toegang gehandicapten
Er loopt een actie om toegang tot appartementen voor gehandicapten te waarborgen. Toegang tot appartementen worden geblokkeerd door fietsen en auto’s op de stoep. Diverse overleggen over gevoerd. B’kort meer hierover.

Vervolg drugsgerelateerde overlast Wedren-Julianapark-O’singel
Op 27 oktober jl. een vervolgoverleg gehad met burgemeester Bruls en wethouder Grete Visser (o.a. van welzijn en zorg). Het lang verwachte onderzoek rond drugsgerelateerde overlast op de Wedren/Julianapark/Oranjesingel is opgeleverd en zojuist vertaald in een PLAN VAN AANPAK. De eerste contouren van beleid worden zichtbaar. Binnenkort valt bij 1400 buurtbewoners een brief van de Gemeente hierover op de deurmat. We zetten dan e.e.a. op dit medium. Weer een stap verder.

Belangrijkste punten zijn:

 • uitbreiding van opvang
 • 15 mensen die de meeste zorg vragen worden een jaar lang nauwgezet gevolgd
 • 15 mensen die het meeste overlast veroorzaken krijgen dezelfde aandacht. Er wordt ingezet op zorg en handhaving. Een stap in de goede richting. Binnenkort wordt dit overleg vervolgd door ons vervolgd.

 

Corona
Ondanks de Coronacrisis heeft het Buurtplatform samen met bewoners gewoon doorgewerkt.

Het Buurtplatform heeft gelukkig kunnen bemiddelen bij een aantal hulpvragen in de wijk.

Drugs
Zoals je in de vorige nieuwsbrief konden lezen laait de drugs-gerelateerde overlast soms op, op de Wedren en in het Julianapark. De zomer van ’19 was hevig.

Na enkele overlegrondes met de gemeente en de burgemeester is de uitkomst geweest dat er nu een groot onderzoek door bureau RADAR wordt uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn binnenkort de basis van nieuw overleg en maatregelen. We zitten in een werkgroep om deze problematiek op te lossen.

4-daagse.
Helaas gaat dit feest niet door. Inmiddels hebben we voor 2021 al overleg gehad met het 4 daagse comité. Onderwerpen zijn verkeersveiligheid, schoonhouden van de wijk door de DAR, toegankelijkheid van de achterliggende wijk, bereikbaarheid door rolstoelers.

 

We werken aan een mooi evenement in 2022.

Behoud 19e -eeuwse schil. Strijd tegen verkamering
gaat door. Nog steeds worden er door de gemeente Nijmegen omzettingsvergunningen voor kamerverhuur verleend. Met een groot aantal andere wijkverenigingen en het Platform Kamerbreed vinden we dat er grenzen aan de verkamering gesteld moeten worden. Onze leden namen dat standpunt in op de ledenvergadering van 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er geen kamernood is, wel is er een enorme vraag naar appartementen voor starters en jonge gezinnen. Omdat  het gemeentelijk beleid rond de verkamering niet echt verandert dient het Buurtplatform samen met omwonenden bezwaar in tegen elke vergunningverlening. Worden onze bezwaren afgewezen door de gemeente dan zoeken we het hogerop bij de rechtbank in Arnhem en desnoods bij het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Momenteel ligt er een beroepschrift bij de rechter in Arnhem en een ander bij de Raad van State. Wij hopen dat deze rechters een meer onafhankelijk oordeel hebben en alsnog een streep door de verleende vergunningen zetten. Wordt dus vervolgd. 

Omgevingsvisie
Wil je mee sturen dan is het noodzaak ver vooruit te kijken. Dus heeft het Buurtplatform samen met andere bewonersorganisaties gereageerd op de Ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen, een toekomstvisie voor de jaren 2020- 2040. Ook hier is de insteek van onze leden dat de 19de eeuwse Stadsuitleg als het laatste monumentale stuk van Nijmegen een herwaardering verdient en dat er ipv. verdergaande verkamering ruimte dient te worden gemaakt voor starters en jonge gezinnen in de wijken van de 19de eeuwse Stadsuitleg.   

Ledenvergadering 2020 Buurtplatform Wedren-Julianapark in de Daalsehof

 

Meer dan 50 buurtbewoners bezochten deze ledenvergadering.

De ledenvergadering was druk bezocht. Lees hier het verslag: Verslag ledenvergadering over het jaar 2019 op 14 jan. ’20 Buurtplatform Wedren-Julianapark
We presenteerden de actviteiten van het afgelopen jaar 2019, ze zijn hier nog eens na te lezen en te downloaden: Activiteiten Buurtplatform Wedren-Julianapark in 2019

Veiligheidsoverleg
Aansluitend aan de ledenvergadering hebben Ewart van de Putten (wijkmanager) en Riëtte Sluiter (wijkveiligheidscoördinator) aan 65 buurtbewoners het resultaat gepresenteerd van de diverse overleggen die Buurtplatform Wedren-Julianapark, bewoners, ondernemers voerden met de Gemeente, burgemeester en wethouders. Resultaat wordt gepresenteerd in de volgende link:
Presentatie voor bewoners 14 januari 2020

De zaal was te klein voor alle buurtbewoners maar hier zijn goede besluiten genomen die uitgewerkt zijn in 2021 (zie boven op deze site onder het kopje: “Vervolg drugsgerelateerde overlast Wedren-Julianapark-O’singel”)

Initiatieven in 2019 (zie ook onder de rubriek ‘activiteiten’)

Speelplezier in het park. 
In goed overleg met Helen Franken (wijkregisseur) en buurtbewoners zijn de speeltoestellen in het park vernieuwd. Het resultaat mag er zijn! Zie foto onder.

20191023_102026_resized

Groen
Diverse bomen zijn bijgeplaatst. Ook zijn er in het parkengebied doorkijkjes gemaakt om de criminaliteit tegen te gaan -> lees verder.

Veiligheid
De drugsgerelateerde overlast was hevig dit jaar. In de zomer hebben we hard aan de bel getrokken. De Wedren en omliggende straten zijn toen ‘hotspot’ verklaard. Diverse gebiedsontzeggingen waren het gevolg. Maar het hield aan.  Wij hebben het collegebezoek van burgemeester en wethouders aan onze wijk aangegrepen om met hen door dit gebied te lopen om het ze met eigen ogen te laten zien. Dat had weinig effect. Hierdoor hebben we recent tweemaal de burgemeester bezocht samen met tien buurtbewoners. Onze klachten over veiligheid en leefbaarheid zijn nu gehoord. We zitten zelfs in een werkgroep om deze problematiek op te lossen.  Onder het tabblad activiteiten van deze site staan de maatregelen genoemd.

20191001_155838_resized

4-daagse
We voerden diverse overleggen met het 4-daagse comité. Wij zijn het aanspreekpunt voor de 4-daagse organisatie en bewoners tijdens dit evenement. We stelden, op verzoek van bewoners, toegang tot de wijk; bereikbaarheid van het evenement voor rolstoelers; verkeersveiligheid en schoonmaken door de DAR, aan de orde. We deden de aftrap van dit grote feest samen met het 4-daagse comité.

IMG-20190714-WA0009

Behoud 19e -eeuwse schil
Onze leden hebben in de vorige ledenvergadering gevraagd om procedures te voeren tegen het opsplitsen van historische panden in kamers. We voerden diverse procedures tegen illegale panden. Het gemeentebeleid t.a.v. van verkamering van panden is na veel inzet van ons en diverse andere partijen aangescherpt. Dat is een succes. De handhaving laat echter te wensen over. Inmiddels hebben we er 100 (!) handhavingsverzoeken bij gedaan. Dit betreft een verzoek tot onderzoek naar illegale kamerverhuurbedrijven. Vreemd dat we dit moeten doen, dat zou van de gemeente zelf moeten komen.

Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.

 

Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.

We maakten een fotoboek wat we wethouder Tiemens tijdens een rondleiding door de wijk aanboden. We houden vinger aan de pols, wordt dus vervolgd. Het fotoboekje is nog steeds te downloaden hier.

Verder:
Evenementenbeleid
We zijn in gesprek de gemeente en andere partijen over de ontwikkelingen op dit gebied en de consequenties voor het parkengebied.  
Verkeersveiligheid
We hebben een aantal gevaarlijke plekken weten te wijzigen.

Waaronder het herstellen van deze situatie, een gevaarlijke sluiproute op de Oranjesingel. Automobilisten namen via het parkje de ventweg om de file te vermijden om vervolgens 150 m. verder weer in te voegen. Veel klachten van fietsers en bewoners leiden tot een ingreep waardoor dit niet meer mogelijk is.

Cohesie in de buurt
We bemiddelden tussen buurtbewoners en overlast gevende panden.

Eerdere aandachtspunten:

Overlast Julianapark: Door het groen lager te houden en betere verlichting is het aantal betrokken hangplekken en vernielingen teruggedrongen. Dit door overleg met contacten bij gemeente en buurtagent. Signalering door onze leden van drugshandel heeft geleid tot arrestaties en juridische vervolgstappen.

Kamerverhuur: In  kaart brengen van de gevolgen van de concentratie van kamerverhuurbedrijven in de wijk (i.s.m. Kamerbreed Nijmegen). Leden kunnen nieuw gesignaleerde verhuurpraktijken aanmelden bij Kamerbreed. I.s.m. Kamerbreed dienen wij zn. bezwaarschriften tegen toekenning panden voor kamerverhuur.

Fietsdiefstal: I.o.m. buurtagent is afgesproken tot meer inzet van lokfietsen in de wijk.

Sociale interactie: Via ons nieuwe Prikbord kan men zich registreren en tal van prikbord-oproepen van anderen lezen… (hier wordt in sept. 2017 meer aandacht voor gegenereerd)!!!

Vestiging Verslaafdenopvang: Vinger aan de pols te houden bij vestigingen van verslaafdenopvang.

Skatebaan:  Grootschalige plannen rond de skatebaan zijn bijgestuurd zodat er nu een meer buurtvriendelijke skatebaan ligt.

Megabioscoop:  Er was sprake van de komst van een mega-bioscoop op de Wedren wat uiteindelijk tot veel lawaai en verkeersopstoppingen zou kunnen leiden. Uiteindelijk heeft de gemeente de plannen afgeblazen en een locatie in het winkelcentrum aangewezen.

Deze lijst wordt verder aangevuld…..

 Vergeet niet bovenaan bij de actuele lijst activiteiten/agenda te kijken of wordt lid!!!