Welkom

Buurtplatform Wedren-Julianapark

is een vereniging die 5 jaar bestaat, met ongeveer 180 leden en een actief bestuur,  voor en door buurtgenoten (iedereen kan lid worden).

Hoofdpunten van onze aandacht zijn:

Veiligheid en leefbaarheid:  preventie diefstal, verminderen drugsoverlast.
Behoud van de historische 19e eeuwse schil:  tegengaan ongebreidelde ”verkamering” en evt. megalomane bouwprojecten.
Groen & milieu: zicht op groenbeheer en tegengaan verslonzing, straatafval e.d., lawaaioverlast
Sociale Cohesie: Jong & oud (zelfredzaamheid), stimuleren onderlinge contacten.

Initiatieven in 2020:

Ledenvergadering Buurtplatform Wedren-Julianapark in de Daalsehof:

Meer dan 40 buurtbewoners bezochten deze ledenvergadering. Hierbij het verslag:

Verslag ledenvergadering 2019 op 14 jan. ’20 Buurtplatform Wedren-Julianapark

De activiteiten van 2019 zijn hier te downloaden:

Activiteiten Buurtplatform Wedren-Julianapark in 2019

Veiligheidsbijeenkomst over beheersing van drugsgerelateerde overlast in het parkengebied:

Aansluitend aan de ledenvergadering hebben Ewart van de Putten (wijkmanager) en Riëtte Sluiter (wijkveiligheidscoördinator) aan 60 buurtbewoners het resultaat gepresenteerd van de diverse overleggen die Buurtplatform Wedren-Julianapark, bewoners, ondernemers voerden met de Gemeente, burgemeester en wethouders. Resultaat wordt gepresenteerd in de volgende link:

Presentatie voor bewoners 14 januari 2020

Initiatieven in 2019 (zie ook onder de rubriek ‘activiteiten’)

Speelplezier in het park.  In goed overleg met Helen Franken (wijkregisseur) en buurtbewoners zijn de speeltoestellen in het park vernieuwd. Het resultaat mag er zijn!.

20191023_102026_resized

Groen. Diverse bomen zijn bijgeplaatst. Ook zijn er in het parkengebied doorkijkjes gemaakt om de criminaliteit tegen te gaan -> lees verder.

Veiligheid. De drugsgerelateerde overlast was hevig dit jaar. In de zomer hebben we 20191001_155838_resizedhard aan de bel getrokken. De Wedren en omliggende straten zijn toen ‘hotspot’ verklaard. Diverse gebiedsontzeggingen waren het gevolg. Maar het hield aan.  Wij hebben het collegebezoek van burgemeester en wethouders aan onze wijk aangegrepen om met hen door dit gebied te lopen om het ze met eigen ogen te laten zien. Dat had weinig effect. Hierdoor hebben we recent tweemaal de burgemeester bezocht samen met tien buurtbewoners. Onze klachten over veiligheid en leefbaarheid zijn nu gehoord. We zitten zelfs in een werkgroep om deze problematiek op te lossen.  Onder het tabblad activiteiten van deze site staan de maatregelen genoemd.

4-daagse. We voerden diverse overleggen met het 4-daagse comité. Wij zijn hetIMG-20190714-WA0009 aanspreekpunt voor de 4-daagse organisatie en bewoners tijdens dit evenement. We stelden, op verzoek van bewoners, toegang tot de wijk; bereikbaarheid van het evenement voor rolstoelers; verkeersveiligheid en schoonmaken door de DAR, aan de orde. We deden de aftrap van dit grote feest samen met het 4-daagse comité.

Behoud 19e -eeuwse schil. Onze leden hebben in de vorige ledenvergadering gevraagd om procedures te voeren tegen het opsplitsen van historische panden in kamers. We voerden diverse procedures tegen illegale panden. Het gemeentebeleid t.a.v. van verkamering van panden is na veel inzet van ons en diverse andere partijen aangescherpt. Dat is een succes. De handhaving laat echter te wensen over. Inmiddels hebben we er 100 (!) handhavingsverzoeken bij gedaan. Dit betreft een verzoek tot onderzoek naar illegale kamerverhuurbedrijven. Vreemd dat we dit moeten doen, dat zou van de gemeente zelf moeten komen.

Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.
Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.

We maakten een fotoboek wat we wethouder Tiemens tijdens een rondleiding door de wijk aanboden. We houden vinger aan de pols, wordt dus vervolgd. Het fotoboekje is nog steeds te downloaden hier.

Verder:
Evenementenbeleid. We zijn in gesprek de gemeente en andere partijen over de ontwikkelingen op dit gebied en de consequenties voor het parkengebied.   Verkeersveiligheid. We hebben een aantal gevaarlijke plekken weten te wijzigen.

Voor
Voor

En het herstellen van deze situatie!

En het herstellen van deze situatie!

Cohesie in de buurt. We bemiddelden tussen buurtbewoners en overlast gevende panden.

Eerdere aandachtspunten:

Overlast Julianapark: Door het groen lager te houden en betere verlichting is het aantal betrokken hangplekken en vernielingen teruggedrongen. Dit door overleg met contacten bij gemeente en buurtagent. Signalering door onze leden van drugshandel heeft geleid tot arrestaties en juridische vervolgstappen.

Kamerverhuur: In  kaart brengen van de gevolgen van de concentratie van kamerverhuurbedrijven in de wijk (i.s.m. Kamerbreed Nijmegen). Leden kunnen nieuw gesignaleerde verhuurpraktijken aanmelden bij Kamerbreed. I.s.m. Kamerbreed dienen wij zn. bezwaarschriften tegen toekenning panden voor kamerverhuur.

Fietsdiefstal: I.o.m. buurtagent is afgesproken tot meer inzet van lokfietsen in de wijk.

Sociale interactie: Via ons nieuwe Prikbord kan men zich registreren en tal van prikbord-oproepen van anderen lezen… (hier wordt in sept. 2017 meer aandacht voor gegenereerd)!!!

Vestiging Verslaafdenopvang: Vinger aan de pols te houden bij vestigingen van verslaafdenopvang.

Skatebaan:  Grootschalige plannen rond de skatebaan zijn bijgestuurd zodat er nu een meer buurtvriendelijke skatebaan ligt.

Megabioscoop:  Er was sprake van de komst van een mega-bioscoop op de Wedren wat uiteindelijk tot veel lawaai en verkeersopstoppingen zou kunnen leiden. Uiteindelijk heeft de gemeente de plannen afgeblazen en een locatie in het winkelcentrum aangewezen.

Deze lijst wordt verder aangevuld…..

 Vergeet niet bovenaan bij de actuele lijst activiteiten/agenda te kijken of wordt lid!!!