Welkom

Buurtplatform Wedren-Julianapark

is een vereniging die 6 jaar bestaat, met ongeveer 180 leden en een actief bestuur,  voor en door buurtgenoten (iedereen kan lid worden).

Hoofdpunten van onze aandacht zijn:

Veiligheid en leefbaarheid:  preventie diefstal, verminderen drugsoverlast.
Behoud van de historische 19e eeuwse schil:  tegengaan ongebreidelde ”verkamering” en evt. megalomane bouwprojecten.
Groen & milieu: zicht op groenbeheer en tegengaan verslonzing, straatafval e.d., lawaaioverlast
Sociale Cohesie: Jong & oud (zelfredzaamheid), stimuleren onderlinge contacten.

Initiatieven in 2021:

Herinrichting Sweersstraat – rolstoelvriendelijk maken van de straat.
Samen met en op initiatief van buurtbewoners in de Sweersstraat heeft het Buurtplatform Wedren-Julianapark een plan ontwikkeld om de trottoirs toegankelijk te houden voor voetgangers en rolstoelgebruikers. De aanwonenden hebben last van geblokkeerde doorgang doordat fietsen op de grond liggen, in meerder rijen tegen de gevels staan, half in de fietsenrekken geplaatst worden, auto’s die op trottoirs en voor afritten staan e.d.

We hebben een plan gemaakt wat inhoudt:

  • bijplaatsing fietsenrekken vaak met de ingang aan de straatkant
  • een afrit in het trottoir naar de straat voor woningen die speciaal gebouwd zijn voor rolstoelgebruikers
  • helaas is daarvoor 1 parkeerplaats vervallen

Er is een inspraakprocedure geweest. Op basis van twee reacties is het plan nog aangepast.

Deze situatie heeft ook te maken met gedrag van aanwonenden, dus op korte termijn nemen wij het initiatief om nog een keer gedragsregels rond parkeren van auto’s, stallen van fietsen en gebruik van afvalcontainers rond te sturen. Handhaving gaat daarna handhaven. We hopen dat we met elkaar deze problematiek onder controle krijgen. Want veel bewoners van de Sweersstraat vinden het te gek dat rolstoelgebruikers regelmatig hun woning niet kunnen bereiken. 

Het was een mooie samenwerking tussen Buurtbewoners, Buurtplatform Wedren-Julianapark en Helen Franken (wijkregisseur openbare ruimte Gemeente Nijmegen).  Dank voor ieders inzet. 

Wij houden vinger aan de pols bij het thema van de doorgaande verkamering van de 19e eeuwse schil
Het is even taaie stof, maar als je er even induikt dan ziet iedereen toch dat dit niet goed gaat?
De Gemeente Nijmegen heeft de kamerverhuurcijfers van het 2e halfjaar 2020 aan ons gestuurd (zie link onderaan). WAT VALT OP?
Onder 4.1. Cijfers handhaving:
Laat zien hoe dramatisch het is gesteld met de handhaving t.a.v. illegale kamerverhuur. Begin 2020 besloot het collega al om de handhaving te staken. De oogst van drie jaar (!) handhaving is nu:
– 153 afgeronde inspectiezaken en 59 gestarte handhavings-trajecten. Daartegenover staan rond de 2.000 illegale Kamerverhuurpanden in Nijmegen. IS DIT IN BALANS?
Onder 5.1. Cijfers meldingen overlast:
In 2020 zijn er bij het Meldpunt overlast kamerverhuur ODRN:
328 meldingen overlast gedaan. Dit is 20% MEER dan in 2019.
Als je alleen de meldingen van geluidoverlast bekijkt dan zie je t.o.v. 2019 een stijging met 43% (!)
Onder 6. Besteding budget ODRN:
Nadat het budget voor de ODRN naar beneden is bijgesteld is er toch nog sprake van een onderbesteding. Welke conclusie kun je hier nu uit trekken? Hoe kan de ODRN budget over hebben? Hadden ze dan niet MEER kunnen doen?
Gezien de dramatische situatie rond de handhaving m.bt. illegale kamerverhuur is er alles voor te zeggen om dit overschot in de toekomst hieraan te besteden.

Hier is het rapport van de gemeente te downloadden: Rapportage kamerverhuur 2e helft 2020

De ledenvergadering 2021
die gepland stond op 18 februari is minimaal twee maanden uitgesteld. De reden is Corona en de lock down. Zo snel het weer mogelijk is plannen we een nieuwe datum.

28 januari 2021 – De “Dag van de Buurt”
Deze dag is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Als actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom om deze middag online bij te wonen! We beschouwen: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? We duiken de praktijk in: welke voorbeelden en ideeën kunnen we van leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig?
Je kunt rekenen op een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers. Je vult je middag bijvoorbeeld met een of twee workshops om zelf de diepte in te gaan maar kan ook achterover leunen tijdens een talkshow.https://www.dagvandebuurt.nl/

Initiatieven in 2020:

Nieuwsbrief
In december ’20 hebben we een nieuwsbrief in onze buurt in de bus gedaan over de werkzaamheden van buurtbewoners en het Buurtplatform en onze leden per mail hierover geïnformeerd. Met natuurlijk de beste wensen voor 2021. Lees de nieuwsbrief en blijf vooral lid. Dat doe je door dit in te vullen.

Wijktuin
Buurtbewoners hebben de wens om een wijktuin te starten. Buurtbewoners die zich bij dit initiatief willen aansluiten, meld je a.j.b.

Toegang gehandicapten
Er loopt een actie om toegang tot appartementen voor gehandicapten te waarborgen. Toegang tot appartementen worden geblokkeerd door fietsen en auto’s op de stoep. Diverse overleggen over gevoerd. B’kort meer hierover.

Vervolg drugsgerelateerde overlast Wedren-Julianapark-O’singel
Op 27 oktober jl. een vervolgoverleg gehad met burgemeester Bruls en wethouder Grete Visser (o.a. van welzijn en zorg). Het lang verwachte onderzoek rond drugsgerelateerde overlast op de Wedren/Julianapark/Oranjesingel is opgeleverd en zojuist vertaald in een PLAN VAN AANPAK. De eerste contouren van beleid worden zichtbaar. Binnenkort valt bij 1400 buurtbewoners een brief van de Gemeente hierover op de deurmat. We zetten dan e.e.a. op dit medium. Weer een stap verder.

Belangrijkste punten zijn:

  • uitbreiding van opvang
  • 15 mensen die de meeste zorg vragen worden een jaar lang nauwgezet gevolgd
  • 15 mensen die het meeste overlast veroorzaken krijgen dezelfde aandacht. Er wordt ingezet op zorg en handhaving. Een stap in de goede richting. Binnenkort wordt dit overleg vervolgd door ons vervolgt.

Corona
Ondanks de Coronacrisis heeft het Buurtplatform samen met bewoners gewoon doorgewerkt.

Het Buurtplatform heeft gelukkig kunnen bemiddelen bij een aantal hulpvragen in de wijk.

Drugs
Zoals je in de vorige nieuwsbrief konden lezen laait de drugs-gerelateerde overlast soms op, op de Wedren en in het Julianapark. De zomer van ’19 was hevig.

Na enkele overlegrondes met de gemeente en de burgemeester is de uitkomst geweest dat er nu een groot onderzoek door bureau RADAR wordt uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn binnenkort de basis van nieuw overleg en maatregelen. We zitten in een werkgroep om deze problematiek op te lossen.

4-daagse.
Helaas gaat dit feest niet door. Inmiddels hebben we voor 2021 al overleg gehad met het 4 daagse comité. Onderwerpen zijn verkeersveiligheid, schoonhouden van de wijk door de DAR, toegankelijkheid van de achterliggende wijk, bereikbaarheid door rolstoelers.

We werken aan een mooi evenement in 2022.

Behoud 19e -eeuwse schil. Strijd tegen verkamering
gaat door. Nog steeds worden er door de gemeente Nijmegen omzettingsvergunningen voor kamerverhuur verleend. Met een groot aantal andere wijkverenigingen en het Platform Kamerbreed vinden we dat er grenzen aan de verkamering gesteld moeten worden. Onze leden namen dat standpunt in op de ledenvergadering van 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er geen kamernood is, wel is er een enorme vraag naar appartementen voor starters en jonge gezinnen. Omdat  het gemeentelijk beleid rond de verkamering niet echt verandert dient het Buurtplatform samen met omwonenden bezwaar in tegen elke vergunningverlening. Worden onze bezwaren afgewezen door de gemeente dan zoeken we het hogerop bij de rechtbank in Arnhem en desnoods bij het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Momenteel ligt er een beroepschrift bij de rechter in Arnhem en een ander bij de Raad van State. Wij hopen dat deze rechters een meer onafhankelijk oordeel hebben en alsnog een streep door de verleende vergunningen zetten. Wordt dus vervolgd. 

Omgevingsvisie
Wil je mee sturen dan is het noodzaak ver vooruit te kijken. Dus heeft het Buurtplatform samen met andere bewonersorganisaties gereageerd op de Ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen, een toekomstvisie voor de jaren 2020- 2040. Ook hier is de insteek van onze leden dat de 19de eeuwse Stadsuitleg als het laatste monumentale stuk van Nijmegen een herwaardering verdient en dat er ipv. verdergaande verkamering ruimte dient te worden gemaakt voor starters en jonge gezinnen in de wijken van de 19de eeuwse Stadsuitleg.   

Ledenvergadering 2020 Buurtplatform Wedren-Julianapark in de Daalsehof

Meer dan 50 buurtbewoners bezochten deze ledenvergadering.

De ledenvergadering was druk bezocht. Lees hier het verslag: Verslag ledenvergadering over het jaar 2019 op 14 jan. ’20 Buurtplatform Wedren-Julianapark
We presenteerden de actviteiten van het afgelopen jaar 2019, ze zijn hier nog eens na te lezen en te downloaden: Activiteiten Buurtplatform Wedren-Julianapark in 2019

Veiligheidsoverleg
Aansluitend aan de ledenvergadering hebben Ewart van de Putten (wijkmanager) en Riëtte Sluiter (wijkveiligheidscoördinator) aan 65 buurtbewoners het resultaat gepresenteerd van de diverse overleggen die Buurtplatform Wedren-Julianapark, bewoners, ondernemers voerden met de Gemeente, burgemeester en wethouders. Resultaat wordt gepresenteerd in de volgende link:
Presentatie voor bewoners 14 januari 2020

De zaal was te klein voor alle buurtbewoners maar hier zijn goede besluiten genomen die uitgewerkt zijn in 2021 (zie boven op deze site onder het kopje: “Vervolg drugsgerelateerde overlast Wedren-Julianapark-O’singel”)

Initiatieven in 2019 (zie ook onder de rubriek ‘activiteiten’)

Speelplezier in het park. 
In goed overleg met Helen Franken (wijkregisseur) en buurtbewoners zijn de speeltoestellen in het park vernieuwd. Het resultaat mag er zijn! Zie foto onder.

20191023_102026_resized

Groen
Diverse bomen zijn bijgeplaatst. Ook zijn er in het parkengebied doorkijkjes gemaakt om de criminaliteit tegen te gaan -> lees verder.

Veiligheid
De drugsgerelateerde overlast was hevig dit jaar. In de zomer hebben we hard aan de bel getrokken. De Wedren en omliggende straten zijn toen ‘hotspot’ verklaard. Diverse gebiedsontzeggingen waren het gevolg. Maar het hield aan.  Wij hebben het collegebezoek van burgemeester en wethouders aan onze wijk aangegrepen om met hen door dit gebied te lopen om het ze met eigen ogen te laten zien. Dat had weinig effect. Hierdoor hebben we recent tweemaal de burgemeester bezocht samen met tien buurtbewoners. Onze klachten over veiligheid en leefbaarheid zijn nu gehoord. We zitten zelfs in een werkgroep om deze problematiek op te lossen.  Onder het tabblad activiteiten van deze site staan de maatregelen genoemd.

20191001_155838_resized

4-daagse
We voerden diverse overleggen met het 4-daagse comité. Wij zijn het aanspreekpunt voor de 4-daagse organisatie en bewoners tijdens dit evenement. We stelden, op verzoek van bewoners, toegang tot de wijk; bereikbaarheid van het evenement voor rolstoelers; verkeersveiligheid en schoonmaken door de DAR, aan de orde. We deden de aftrap van dit grote feest samen met het 4-daagse comité.

IMG-20190714-WA0009

Behoud 19e -eeuwse schil
Onze leden hebben in de vorige ledenvergadering gevraagd om procedures te voeren tegen het opsplitsen van historische panden in kamers. We voerden diverse procedures tegen illegale panden. Het gemeentebeleid t.a.v. van verkamering van panden is na veel inzet van ons en diverse andere partijen aangescherpt. Dat is een succes. De handhaving laat echter te wensen over. Inmiddels hebben we er 100 (!) handhavingsverzoeken bij gedaan. Dit betreft een verzoek tot onderzoek naar illegale kamerverhuurbedrijven. Vreemd dat we dit moeten doen, dat zou van de gemeente zelf moeten komen.

Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.
Wim Weyers, bestuurslid Buurtplatform Wedren -Julianapark biedt wethouder Tiemens een door ons uitgeven boekje aan over de verloedering van de 19e eeuwse schil.

We maakten een fotoboek wat we wethouder Tiemens tijdens een rondleiding door de wijk aanboden. We houden vinger aan de pols, wordt dus vervolgd. Het fotoboekje is nog steeds te downloaden hier.

Verder:
Evenementenbeleid
We zijn in gesprek de gemeente en andere partijen over de ontwikkelingen op dit gebied en de consequenties voor het parkengebied.  
Verkeersveiligheid
We hebben een aantal gevaarlijke plekken weten te wijzigen.

Waaronder het herstellen van deze situatie, een gevaarlijke sluiproute op de Oranjesingel. Automobilisten namen via het parkje de ventweg om de file te vermijden om vervolgens 150 m. verder weer in te voegen. Veel klachten van fietsers en bewoners leiden tot een ingreep waardoor dit niet meer mogelijk is.

Cohesie in de buurt
We bemiddelden tussen buurtbewoners en overlast gevende panden.

Eerdere aandachtspunten:

Overlast Julianapark: Door het groen lager te houden en betere verlichting is het aantal betrokken hangplekken en vernielingen teruggedrongen. Dit door overleg met contacten bij gemeente en buurtagent. Signalering door onze leden van drugshandel heeft geleid tot arrestaties en juridische vervolgstappen.

Kamerverhuur: In  kaart brengen van de gevolgen van de concentratie van kamerverhuurbedrijven in de wijk (i.s.m. Kamerbreed Nijmegen). Leden kunnen nieuw gesignaleerde verhuurpraktijken aanmelden bij Kamerbreed. I.s.m. Kamerbreed dienen wij zn. bezwaarschriften tegen toekenning panden voor kamerverhuur.

Fietsdiefstal: I.o.m. buurtagent is afgesproken tot meer inzet van lokfietsen in de wijk.

Sociale interactie: Via ons nieuwe Prikbord kan men zich registreren en tal van prikbord-oproepen van anderen lezen… (hier wordt in sept. 2017 meer aandacht voor gegenereerd)!!!

Vestiging Verslaafdenopvang: Vinger aan de pols te houden bij vestigingen van verslaafdenopvang.

Skatebaan:  Grootschalige plannen rond de skatebaan zijn bijgestuurd zodat er nu een meer buurtvriendelijke skatebaan ligt.

Megabioscoop:  Er was sprake van de komst van een mega-bioscoop op de Wedren wat uiteindelijk tot veel lawaai en verkeersopstoppingen zou kunnen leiden. Uiteindelijk heeft de gemeente de plannen afgeblazen en een locatie in het winkelcentrum aangewezen.

Deze lijst wordt verder aangevuld…..

 Vergeet niet bovenaan bij de actuele lijst activiteiten/agenda te kijken of wordt lid!!!